Jak je to s hodnotou firmy?

Ve své praxi se potkáváme s různými názory na to, jak se určuje hodnota firmy. Někdo říká, že firma se prodává za pětinásobek EBITDA, někdo zase 7x čistý zisk, jiný člověk hodnotu firmy vidí v hodnotě nemovitostí nebo jiných aktiv.

Říci, že někdo má pravdu a jiný zase ne, není v tomto případě rozhodující. Pokud se jedná o stanovení hodnoty firmy před vlastním uskutečněním prodeje, jedná se vždy o odhad. Tržní hodnota je vždy určena a potvrzena pouze v okamžiku, kdy si dvě strany transakce plácnou – dohodnou se na prodejní ceně.

Samozřejmě existují sofistikované metody stanovení hodnoty podniku. O tom, jak spočítat hodnotu společnosti je napsáno mnoho tlustých knih. Je však důležité poznamenat, že vždy je určení hodnoty zatíženo velkým dílem subjektivity. Pojďme si zrychleně udělat přehled o hlavních okruzích metod.

  1. Metody založené na diskontování výnosů – ve většině případů jsou tyto metody založené na odhadu budoucích peněžních toků. Je nutné sestavit očekávaný peněžní tok minimálně na 5 let dopředu. A teď otázka pro Vás. Kolik firem ze segmentu menších firem, je schopno předpovídat svou budoucnost na několik let dopředu? Z našich zkušeností víme, že takových firem je velmi málo. Proto se do výpočtu využívají hodně často data z minulých let. Takto získaný průměrný roční výnos se v kalkulaci diskontuje úrokovou sazbou, která závisí nejen na firmě samotné (velikost firmy, organizace apod.), ale také na hodnocení tržního segmentu, ve kterém působí.
  2. Metody založené na multiplikátorech – to jsou právě metody založené na násobcích určitých finančních parametrů, např. EBITDA, tržby, čistý zisk apod. A jak se násobky určují? Násobky by měly vycházet z relevantních uskutečněných transakcí srovnatelných firem a stejného oboru. Opět tím narážíme na nedostatek relevantních dat hlavně v segmentu menších firem. Nezbývá nám nic jiného než používat průměrné ukazatele pro menší firmy napříč všemi obory.
  3. Metody založené na hodnotě majetku – firma vlastní hmotný a nehmotný majetek, má pohledávky, zásoby, peníze na účtu a další aktiva, které mají svou hodnotu. Naproti těmto plusovým hodnotám skrývajících se v aktivech, firma má i své závazky, např. půjčky, úvěry, závazky z obchodního styku a další. Při stanovení hodnoty podle majetkové metody vycházíme z údajů zachycených v účetnictví, ale tyto hodnoty upravujeme na jejich tržní hodnotu. Např. skladové zásoby zachycené v určité účetní hodnotě snižujeme o hodnotu neprodejných či obtížně prodejných zásob. Při konečné kalkulaci od hodnoty majetku odečítáme všechny závazky a získáme hodnotu společnosti dle majetkové metody.


Každý z uvedených okruhů metod je využitelný pro jiný účel a typ společnosti. Využívají se i tzv. kombinované metody. U každé metody je důležité znát, zda konkrétní metoda počítá hodnotu společnosti nebo přímo hodnotu obchodního podílu, akcie.

Nejdůležitější pro úspěšné dovršení transakce (prodeje firmy) je, aby se obě strany shodly na metodě výpočtu a následně na prodejní ceně. Pro vyjednávací pozici prodávajícího je výhodné, aby kupujících zájemců měl více a tím dosáhl lepší dohody o podmínkách prodeje firmy a prodejní ceně.

Chcete znát hodnotu vaší firmy?

ZJISTĚTE ZDARMA HODNOTU VAŠÍ FIRMY

Nebo si rezervujte bezplatnou nezávaznou konzultaci k hodnotě firmy na následujícím odkazu:

REZERVACE ON-LINE KONZULTACE

Blogs
What's New Trending

Related Blogs